മൂശാരികവല , ബ്ലോക്ക് പടി റോഡിൻറെ നവീകരം ആരംഭിച്ചു .

മൂശാരികവല , ബ്ലോക്ക് പടി റോഡിൻറെ നവീകരം ആരംഭിച്ചു .

മൂശാരികവല , ബ്ലോക്ക് പടി റോഡിൻറെ നവീകരം ആരംഭിച്ചു .