രണ്ടരക്കോടി രൂപാ മുടക്കി കൊറ്റൻകുടി - കീഴ്‌വയ്‌പുർ റോഡ് BM&BC. നിലവാരത്തിൽ പണിയുന്നു .

രണ്ടരക്കോടി രൂപാ മുടക്കി കൊറ്റൻകുടി - കീഴ്‌വയ്‌പുർ റോഡ് BM&BC. നിലവാരത്തിൽ പണിയുന്നു .

രണ്ടരക്കോടി രൂപാ മുടക്കി കൊറ്റൻകുടി - കീഴ്‌വയ്‌പുർ റോഡ് BM&BC. നിലവാരത്തിൽ പണിയുന്നു .