ലോക്ക് ഡൌൺ ന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥത യിൽ ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലെ വ്യാപാരികൾക്ക് ഒരു മാസത്തെ വാടക ഇളവ് .

ലോക്ക് ഡൌൺ ന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് ഉടമസ്ഥത യിൽ ഉള്ള കെട്ടിടങ്ങളിലെ വ്യാപാരികൾക്ക് ഒരു മാസത്തെ വാടക ഇളവ് .