വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കാൻ സുമനസുകളുടെ കാരുണ്യം തേടുന്നു .

വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കാൻ സുമനസുകളുടെ കാരുണ്യം തേടുന്നു .

വൃക്ക മാറ്റിവയ്ക്കാൻ സുമനസുകളുടെ കാരുണ്യം തേടുന്നു .