"വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് മാനവികത വളർന്നത് " - C.S.I മധ്യ കേരളം മഹാ ഇടവക ബിഷപ്പ് .

"വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് മാനവികത വളർന്നത് " - C.S.I മധ്യ കേരളം മഹാ ഇടവക ബിഷപ്പ് .

"വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയാണ് മാനവികത വളർന്നത് " - C.S.I  മധ്യ കേരളം മഹാ ഇടവക ബിഷപ്പ് .