വ്യാജ്യ വാറ്റ് സംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു .

വ്യാജ്യ വാറ്റ് സംഘത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു .

വ്യാജ്യ വാറ്റ് സംഘത്തെ  അറസ്റ്റ് ചെയ്തു .