വരുന്ന നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.ഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി കുഞ്ഞുകോശിപോൾ മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയേറുന്നു

വരുന്ന നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.ഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി കുഞ്ഞുകോശിപോൾ മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയേറുന്നു

വരുന്ന നിയമസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു.ഡി.ഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി കുഞ്ഞുകോശിപോൾ മത്സരിക്കാൻ സാധ്യതയേറുന്നു