വൺവേ റോഡിലെ പാർക്കിങ് ഗതാഗതകുരുക്കിന് ഇടയാക്കുന്നു .

വൺവേ റോഡിലെ പാർക്കിങ് ഗതാഗതകുരുക്കിന് ഇടയാക്കുന്നു .

വൺവേ റോഡിലെ പാർക്കിങ് ഗതാഗതകുരുക്കിന് ഇടയാക്കുന്നു .