വൺ വേ തെറ്റിച്ചു വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നതിനാൽ കാൽ നട യാത്രക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഭയാശങ്കയിൽ .

വൺ വേ തെറ്റിച്ചു വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നതിനാൽ കാൽ നട യാത്രക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഭയാശങ്കയിൽ .

വൺ വേ തെറ്റിച്ചു വാഹനങ്ങൾ പോകുന്നതിനാൽ കാൽ നട യാത്രക്കാർ ഉൾപ്പെടെ ഭയാശങ്കയിൽ .