ശുചിത്വ ഗ്രാമ ഉത്‌ഘാടനം മുഖ്യ മന്ത്രി നടത്താനിരിക്കവേ മല്ലപ്പള്ളിയിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നു .

ശുചിത്വ ഗ്രാമ ഉത്‌ഘാടനം മുഖ്യ മന്ത്രി നടത്താനിരിക്കവേ മല്ലപ്പള്ളിയിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നു .

ശുചിത്വ ഗ്രാമ ഉത്‌ഘാടനം മുഖ്യ മന്ത്രി നടത്താനിരിക്കവേ മല്ലപ്പള്ളിയിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നു .