ശബരിമല - മേൽ ശാന്തിമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു .

ശബരിമല - മേൽ ശാന്തിമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു .

ശബരിമല - മേൽ ശാന്തിമാരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു .