ശൈലജ ടീച്ചർ നല്ലൊരു മന്ത്രിയാണ് - prof. P.J. കുര്യൻ.

ശൈലജ ടീച്ചർ നല്ലൊരു മന്ത്രിയാണ് - prof. P.J. കുര്യൻ.

ശൈലജ ടീച്ചർ നല്ലൊരു മന്ത്രിയാണ്  - prof. P.J. കുര്യൻ.