സ്വാന്തന പരിചരണ മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനവുമായി എ.കെ.ജി പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി.

സ്വാന്തന പരിചരണ മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനവുമായി എ.കെ.ജി പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി.

സ്വാന്തന പരിചരണ മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനവുമായി എ.കെ.ജി പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി.