സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് .

സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് . അഴിമതികൾ വിജിലൻസിനെ ഉപയോഗിച്ച് തകർക്കാനാണ് ശ്രമമെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടും .

സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് . അഴിമതികൾ വിജിലൻസിനെ ഉപയോഗിച്ച് തകർക്കാനാണ് ശ്രമമെങ്കിൽ അതിനെ നേരിടും .