06.04.2020 പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് ഒരാൾക്ക് കൂടി കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.

06.04.2020  പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് ഒരാൾക്ക് കൂടി കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.

06.04.2020

പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് ഒരാൾക്ക് കൂടി കോവിഡ് 19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.
രോഗി ( PATIENT CODE: P8 CLUSTER) സഞ്ചരിച്ച സ്ഥലങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളാണിത് ഈ സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഈ തീയതികളിൽ പ്രസ്തുത സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നവര്‍ ദയവായി 9188297118, 9188294118 എന്നീ നമ്പരുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.