144. നിരോധനാജ്ഞ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി - ജില്ലാ കളക്ടർ

144. നിരോധനാജ്ഞ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി - ജില്ലാ കളക്ടർ

144. നിരോധനാജ്ഞ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി - ജില്ലാ കളക്ടർ