2014. ലെ ശുദ്ധജല പദ്ധതി അധികാരികളുടെ അനാസ്ഥ മൂലം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു .

2014. ലെ ശുദ്ധജല പദ്ധതി അധികാരികളുടെ അനാസ്ഥ മൂലം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു .

2014. ലെ ശുദ്ധജല പദ്ധതി അധികാരികളുടെ അനാസ്ഥ മൂലം ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങുന്നു .