അറിയിപ്പുകൾ

കോവിഡ് 19: ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കും ഐ.വി.ആര്‍ സംവിധാനം ആരംഭിച്ചു

കോവിഡ് 19: ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്കും...

അതിഥി തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് 9015978979 നമ്പറില്‍ വിളിക്കാം മറ്റുളളവര്‍ക്ക് 9205284484

കോവിഡ്-19 നിർവ്യാപന/പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്ക് ഡൗൺ വ്യവസ്ഥകളിൽ ഇളവ് നൽകി ചുവടെപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉപാധികളോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകി സർക്കാർ ഉത്തരവായി.

കോവിഡ്-19 നിർവ്യാപന/പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്...

കോവിഡ്-19 നിർവ്യാപന/പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോക്ക് ഡൗൺ വ്യവസ്ഥകളിൽ...